Home / ข่าวทั่วไทย / พักชำระห นี้ง วดรถ ช่ วยประชาชน

พักชำระห นี้ง วดรถ ช่ วยประชาชน


สถานบันการเงิ นและลีสซิ่ง ออกมาตรการ พักชำระสิ นเชื่ อรถยนต์

ช่วยประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จนทำให้เกิ ดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งกับประชาชนและเศร ษฐกิจของประเทศ

ธนาค ารและบริษัทลีสซิ่ง จึงได้ออกมาตรการ “พักชำระสินเชื่ อรถยนต์”

เพื่อหวังช่วยลดภาระของลู กค้ า โดยมี ธนาค ารและบริษัทลีสซิ่ง ที่ออกมาตรการ

“พักชำระสินเชื่อรถยนต์” ช่วยเหลือลู กค้ า มีดังนี้

ธนาค ารธนชาต สำหรับลู กค้ าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE

1. ประเภทสินเชื่ อรถยนต์ใหม่, สินเชื่ อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่ อรถแลกเงิ น

สามารถขอพักชำระห นี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment)

และ/หรือขย ายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้งนี้

โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
2. ประเภทสินเชื่ อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระห นี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

ธนาค ารกรุงศรีอยุธย า ลู กค้ าสินเ ชื่อเช่ าซื้ อรถยนต์

– พักชำระห นี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

– ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่ างวด (แล้วแต่กรณี)

ธนาค ารไทยพาณิชย์

– สินเชื่ อเช่าซื้ อรถยนต์ พักชำระค่ างวดสูงสุด 6 เดือน

ธนาค ารทิสโก้

– ลู กห นี้ร ายย่อย

– ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

– ลดภาระการผ่อนชำระ

– ขย ายระยะเวลาการชำระหนี้

– ลดค่ าธรร มเนียม

ธนาค ารเกียรตินาคิน

พักชำระห นี้เงิ นต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอ กเบี้ ย และการขย ายระยะเวลาผ่อนชำระห นี้
*การพิจารณาเป็นไปตามเงื่ อนไขของธนาค ารที่กำหนด

โตโยต้า ลีสซิ่ง

โครงการช่วยเหลือลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหก รรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / โรงแรม / ขนส่ง

และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหก รรมการท่องเที่ยว

*เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับบริษัทลีสซิ่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โตโยต้า ลีสซิ่ง

โทร. 02-660-5555, ฮอนด้า ลีสซิ่ง โทร. 0-2736-4288, อีซูซุ ลีสซิ่ง 1366

ข้อมูลphurlenlenFacebook Comments

Check Also

กรุมอุตุเตือน พื้นที่ เตรียมตัวรับมือฝนตกหนัก

วันที่ 18 ต.ค. 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรง …